Sharper Match ondersteunt organisaties die actief zijn in het Sociaal Domein bij het beheersbaar maken van de hectische veranderingen.

Onze Expertises

Veel gemeenten en zorgorganisaties vinden het lastig om op een goede manier de zaken vast vast te leggen. ICT systemen worden als rigide ervaren en werkprocessen zijn vaak niet eenduidig beschreven. Wij helpen u graag om uw beleid, werkprocessen en de verwerking daarvan in ICT systemen op elkaar af te stemmen. Sluiten uw werkprocessen aan bij het beleid dat u hebt vastgesteld? Zijn de werkprocessen eenduidig beschreven? Kan alle benodigde informatie op een toegankelijke wijze worden vastgelegd? Wij helpen u graag om uw beleid, werkprocessen en ICT systemen op de juiste wijze op elkaar af te stemmen.

Resultaat: een goede verantwoording, heldere werkprocessen en tevreden medewerkers

Indien gewenst verzorgen wij inhoudelijke trainingen voor uw medewerkers. Wij kiezen echter ook graag voor de vorm om met uw medewerkers mee te lopen in hun dagelijkse werk en ze daarbij te coachen. Kennisoverdracht gaat nu eenmaal het makkelijkste als het gelijk te koppelen is aan de praktijk.

De werkelijkheid is altijd anders dan dat u had gepland. Er zijn wellicht meer aanvragen, er vindt wisseling van personeel plaats of de vakanties zijn alweer in aantocht. Wij helpen u om te gaan met fluctuaties. Wij zorgen dat u grip hebt èn houdt. Ook al gaan de dingen anders dan dat u had verwacht.

Effect: verlaging van de werkdruk, verhoging kwaliteit, rust

Slechts 6 (!) oplossingsrichtingen zijn voldoende:

  • Definieer duidelijk de te leveren diensten
  • Reduceer het onderhandenwerk
  • Vereenvoudigen van het werkproces
  • Prioriteer dossiers op basis van buffermanagement
  • Wijs werk toe aan teams
  • Richt management-rapportage en processen in (continu verbeteren)

Effect: snellere doorlooptijden, rust in uw organisatie, lagere kosten

Onze klantcases

Dankzij de expertise van Sharper Match zijn we als fusiegemeente weer in control gekomen

Zorgaanbieders hebben nog maar 1 loket voor de gehele provincie Fryslân

De versnellingskamer

© Copyright - SHARPER MATCH